سنگ نمک

سنگ نمک کانی پال سدیم کلرید که با نام هالیت شناخته میشود.

با اضافه شدن نا خالصی به بلور هالیت رنگ سنگ نمک تغییر .

.میکند و از شفافیت لازم برخوردار نیست

سنگ نمک کانی پال با خلوص بالای 98% با بسته بندی 20 کیلوگرمی عرضه میگردد.

با استفاده از سنگ نمک کانی پال هزینه های تعمیر و نگهداری خود را کاهش داده و به افزایش عمر مفید دستگاه خود کمک کنید.

سنگ نمک کانی پال3
سنگ نمک کانی پال
سنگ نمک کانی پال